Bestyrelsens beretning 2016

Året der gik.

Kontingent og portoudgifter

Vi har de seneste år beklageligvis oplevet, at når vi når frem til februar måned, er der 15 – 20 medlemmer, der ikke har betalt kontingent til Grundejerforeningen. Dette medfører et større arbejde for kasseren og bestyrelsen i form af udsendelse af rykkerskrivelser og i sidste instans fremsendelse til Fogedretten og efterfølgende inkassoprocedure.

Bestyrelsen har derfor en bøn til medlemmerne om at tilmelde betaling af kontingent til Betalingsservice.

Desuden vil det være muligt at reducere portoudgifterne, hvis foreningen har mulighed for

at anvende ejerens e-mail adresser.

Derfor vil bestyrelsen opfordre til, at bestyrelsen får oplyst en mailadresse til det enkelte medlem – selvfølgelig kun såfremt adressen ikke allerede er oplyst til bestyrelsen.

Husk også at give besked til bestyrelsen ved ny mailadresse eller ændring af helårsadresse.

Efter denne klagesang - Tak til de trods alt mange, der betaler til tiden og dermed er med til at mindske arbejdsbyrden for bestyrelsen.

Foreningens økonomi

Det er med stor tilfredshed, at bestyrelsen kan oplyse, at den lagte plan for asfaltering af foreningens veje og opretning af vandafledningssystemet, nu er gennemført.

Det betyder, at bestyrelsen vil foreslå, at det samlede kontingent til Grundejerforeningen fra 1. januar 2017 nedsættes fra de nuværende 1.800 kr. til 600 kr. – fordelt med 280 kr. til foreningens drift og 320 kr. til vejfonden.

Forslaget skal behandles på generalforsamlingen sammen med budgettet.  

Fællesarealer

Foreningen har 2 mindre arealer beliggende på Udsholt Byvej 41 og 43 på i alt ca. 450 m². Bestyrelsen har drøftet mulige anvendelser – og ønsker, at generalforsamlingen drøfter dette og kommer med gode forslag.

Asfaltarbejde

Vi er nu nået til sidste fase af vort store asfaltprojekt. Det har været en stor og meget spændende opgave – såvel den praktiske, som den økonomiske del. Og for ikke at glemme starten med alle de mange positive underskrifter, der gav bestyrelsen mandat til at starte projektet.

Vores beslutning har så efterfølgende givet det meget positive udslag, at 2 af de tilstødende grundejerforeninger har valgt at få asfalteret deres veje, således at vi nu har ganske flotte veje i vort område.

Den sidste fase starter den 9. maj 2016, sammen med Grundejerforeningen Rørhavegaard, på vor 3 ”delveje” (Bastevangen, Blitsevangen og Røglevangen). Der udsendes særligt brev til de berørte grundejere.

Vandafledningssystem

Vi har fået spulet ledninger og renset sandfangsbrønde 2 gange i 2015. Den sidste gang i december har vi også fået renset rendestensbrønde.

På seneste generalforsamling fik vi en opfordring til at få vores ledning på Byvangen efterset, hvilket vi også fik gjort i december.

Tilstanden af vores afløb er i det store og hele god, men vi har en formodning om, at nogle rødder er ved at stoppe den del af ledningen, der fører vores vand til udløb i åen gennem Grundejerforeningen Sandagergaard’s vandafledningssystem.

Stormvejr

Det lader til, at vi får flere og kraftigere storme i vort område. Den storm, vi havde i november, var kraftig og kom efter en fugtig periode. Der faldt mange træer og nogle faldt ned over vejen og nogle faldt over til naboen.

Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at den enkelte grundejer sørger for, at træer, der kan være i risiko for at vælte, bliver fældet eller beskåret, således at risikoen for skader forvoldt af væltede/knækkede træer, kan formindskes.

Vedligeholdelse af rabat

Der er flere steder, hvor træer vokser udover rabatten og ud på vejen og nogle steder hindrer det udsynet for den kørende trafik. Der kan så opstå farlige situationer.

En lille bøn: Når rabatten bliver slået, så slå græsset ind på rabatten og ikke ud på vejen.

Har man nogen til at slå sit græs, så HUSK at give opfordringen videre.

Gribskov kommune har følgende regulativ for vedligeholdelse af rabatter:

Alle ønskes en god sommer

Med venlig hilsen

Jens Juhl

Formand

 

 

Bestyrelsens beretning 2015

 

Året der gik.

 Kontingent.

Der er nu kun et år tilbage nemlig 2016, hvor vi skal betale det ekstraordinære kontingent på 900,00 kr.

I 2014 er det lykkedes os at bringe kontingentrestancen ned på 1.800 kr. og denne restance behandles i fogedretten.

Vi har herudover haft to sager i fogedretten i 2014.

Der er stadig nogle, der ikke mener, at det var nødvendigt at indbetale kontingent for 2015 den 15. januar, som det fremgår af vores vedtægter.

I begyndelsen af februar måtte vi udsende 12 rykkerskrivelser og inden da, kom der en del kontingentindbetalinger dryssende.

Vi forventer derfor også nogle få fogedsager i 2015.

Portoudgifter.

De stiger stadig, så vi opfordrer stadig til, at man tilmelder sig med e-mail.

Der må være mange flere, der har fået e-mail adr. efter 1. november 2014.

 Budget - Regnskab.

 Selvstændigt punkt på dagsordenen.

 Asfaltarbejde.

Vi er nu nået til næstsidste sektion af vort store mål, vedrørende vort asfaltprojekt.

Vi fik i 2014 pålagt asfalt på resten af Jeppe Brydes Vej samt Blitsevangen hen til nr. 22 og hele Blakkesager. Vi havde umiddelbart efter denne pålæggelse problemer med mærker i vejen flere steder. Vi tilkaldte George Jørgensen, som er det firma, som har entreprisen for hele pålægningen af asfalten. Han fortalte, at det var lavet af dækkene fra biler, som drejede i den nylagte asfalt, men det ville forsvinde af sig selv med tiden ved solopvarmningen.

Fjerde sektion af pålægning af asfalt starter i begyndelsen af maj 2015. Det vil blive resten af Blitsevangen hen til Langageråsen med hajtænder som afslutning. Ligeledes bliver det Bastevangen fra Jeppe Brydes Vej hen til Langageråsen, også med afslutning af hajtænder. Derudover vil der blive udskiftet 3 riste.

Vi vil til vores generalforsamling 2015 oplyse om de korrekte datoer vedrørende pålægning, samt alle de grundejere som bliver involveret. Disse vil få et brev angående afretning af kanter.

Når det samlede asfaltarbejde er udført i 2016, vil der blive foretaget en gennemgang med Georg Jørgensen for at udbedre eventuelle mangler.

Endvidere kan det oplyses, at Grundejerforeningen, som støder op til os på de tre sideveje til Langageråsen, er blevet orienteret om, at vi pålægger asfalt i 2016, såfremt de ønsker at få pålagt asfalt ved samme lejlighed.

 Afvandingssystem.

Vi har fået udskiftet nogle riste på rendestensbrøndene i forbindelse med asfaltarbejderne og det vil vi også få udført i 2015.

Herudover har vi fået renset ledninger og brønde og det vil vi selvfølgelig fortsætte med i 2015.

 Adresse ændringer.

Igen Et STORT ønske er, at når man skifter e-mail adresse, at man sender besked til foreningen. Det vil hjælpe gevaldigt, så slipper vi for at få mailen tilbage og så skal finde ud af, hvad der er sket.

 Dette gælder i øvrigt også bopælsadresse.

 Vedligeholdelse af rabat..

Bestyrelsen henstiller til, at grundejeren holder sine rabatter i (en) ordentlig stand og henviser herudover til kommunens regulativer.

 

Alle ønskes en god sommer.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Jens Juhl

Formand

 

 

 

Bestyrelsens beretning 2014

 

Året der gik.

Kontingent.

Når indbetalingskort for kontingent skal udsendes, har der i 2013 igen været grundejere, der har skiftet hjemmeadresse og ikke meddelt det til foreningen. Det giver kassereren en del ekstra arbejde med at finde de nye adresser, når de skal sendes til NETS (Betalingsservice). Vi får ikke automatisk adresseændringerne. Så kassereren beder så mindeligt om, at han får jeres nye adresser.

Herudover er der pr. 1. februar 2014 16 grundejere, der ikke har indbetalt deres kontingent til tiden. Det giver kassereren en masse ekstra arbejde med at gennemgå rapporterne fra NETS og bankkontoen dagligt samt udsende rykkere. Det letteste er, at man tilmelder sig NETS. Så sker betalingen helt automatisk hvert år til tiden. I 2013 blev det desuden nødvendigt at sende 4 skyldnere i fogedretten. En praksis vi vil benytte fremover.

Portoudgifter.

Bestyrelsen har drøftet de stigende portotakster i forbindelse med fremsendelse af materiale i forbindelse med generalforsamlingen og efter generalforsamlingen til medlemmer, der ikke har meddelt sin e-mail adresse eller ikke har nogen. Herudover er posten til fremsendelse af indbetalingskort for medlemmer, der ikke er tilmeldt betalingsservice gennem NETS også en større udgift for foreningen. Man kan tilmelde sig betalingsservice gratis (oplysningerne fremgår af det udsendte indbetalingskort).

En løsning kunne være, at der på det følgende års indbetalingskort for kontingent blev opkrævet den portoudgift, foreningen har haft i forbindelse med udsendelse af materiale og indbetalingskort til det respektive medlem.

Budget - Regnskab.

Indførelsen af bestyrelsens 5-årsplan for vedligeholdelse af vore veje og afløb, har vist sig at være et glimrende redskab for planlægning af vores økonomi på området.

De administrative udgifter ligger ret ens fra år til år.

Begge dele behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

Asfaltarbejde.

Efter anbefaling fra Georg Jørgensen (vores asfaltmand) blev det sidste år Langager-aasen, noget af Jeppe Brydes vej og Gåseholmen der blev asfalteret. I år fortsætter vi med resten af Jeppe Brydes vej og frem til Blitsevangen 16.

Afvandingssystem.

Der er blevet spulet og renset 2 gange i år. Så systemet virker.

I forbindelse med asfaltarbejdet får vi udskiftet vores defekte nedløbsriste.

Vores afløbsplan er ført ajour og ligger på hjemmesiden, som afløbsplan for 2014, efter generalforsamlingen. Vi planlægger at etablere en supplerende rensebrønd ved

Blitsevangen 13.

Vejriste. Vi undersøger om det er muligt at få lagt asfalt rundt om vejristene i rabatterne, så vandet kan løbe ned, men indtil da, beder vi igen de grundejere, der har vejriste, på deres parcel, om at rense for græs rundt om risten.

Ny E-mail adresser.

Vores ny e-mail adresse hos TDC som er langagergaard@privat.dk. ser ud til at virke. Et STORT ønske er, at når man skifter e-mail adresse, så lige sender besked til foreningen. Det vil hjælpe gevaldigt, så slipper vi for at få mailen tilbage og så skal finde ud af, hvad der er sket. Vi opfordrer endnu engang til, at flere medlemmer oplyser deres e-mail adresse til foreningen. Dette også med tanke på den stadig stigende portoudgift for foreningen.

Telefonnumre til bestyrelsen.

Efter stormen 28. oktober væltede der en del træer ud over vejen. Da havde det været en fordel, hvis foreningen havde haft telefonnumre på de forskellige ejere, så de kunne blive kontaktet. Det er nok ikke den sidste storm. Vi opfordrer derfor til at give foreningen jeres telefonnumre.

Naboklager.

Et par medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen angående meget rod på parcel/rabatten hos deres naboer. Bestyrelsen har ingen bemyndigelse til at gøre noget i disse sager. I disse sager anbefales medlemmerne at henvende sig til Gribskov Kommunes Tekniske afdeling. Indsend en beskrivelse af sagen og vedlæg f.eks. foto. 

Rabatter.

Bestyrelsen henstiller til, at grundejeren holder sine rabatter i en ordentlig stand og ikke bruger dem til permanente parkeringspladser og dermed kører dem op, så de bare er en gang hjulspor. 

Alle ønskes en god sommer.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Jens Juhl

Formand

 

 Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013

 

Året der gik.

Kontingent.

Når indbetalingskort for kontingent skal udsendes, har der i år været 8 grundejere, der har skiftet hjemmeadresse og ikke meddelt det til foreningen. Det giver kassereren en del ekstra arbejde med at finde de nye adresser, når de skal sendes til NETS. Vi får ikke automatisk adresseforandringerne. Så kassereren beder så mindeligt om, at han får jeres nye adresser.

Herudover er der pr. 1st februar 18 grundejere, der ikke har indbetalt deres kontingent til tiden. Det giver kassereren en masse ekstra arbejde med at udsende rykkere. Det letteste er, at man tilmelder sig NETS. Så sker betalingen helt automatisk hvert år til tiden.

Nye ordensregler.

De ser ud til at fungere godt, men der har været nogle få klager så bestyrelsen henstiller, at man tager hensyn til naboer, når man anvender støjende maskiner.

 

Budget - Regnskab.

Bestyrelsen 5 års plan for vedligeholdelse af vore veje og vort afvandingssystem. Denne blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Revideret 5- års plan behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

Ejerskifte.

Tiderne har forandret sig og i år har vi været ude for tvangsaktioner/dødsboer, hvor det har været svært at få restancer hjem. Bestyrelsen har besluttet sig til at se på hver enkelt sag for om det kan betale sig at inddrive pengene. Såfremt restancen ikke betales af den nye ejer, har bestyrelsen mulighed for at sende sagen til inkasso. Foreningen kan bedre sikre sig ved tinglysning af forpligtelsen - men det koster ca. 1.400 kr.  i tingslysningsgebyr pr. grund, hvortil kommer advokatomkostninger m.v. for ændring af vedtægterne og udarbejdelse af deklarationer.. Det synes vi ikke er pengene værd.

Asfaltarbejde.

Arbejdet på Byvangen, Ugot-Vangen og Røer-Haven er blevet udført. Næste arbejde bliver at Langager-Åsen, Røglevangen og Hejes-Ager. Behandles under budget 2014 på dagsordenen.

Vejskilte.

Det ønskede vejskilt ved Udsholtvej og Langager-Åsen er desværre blevet stjålet.

Vi mener ikke, at der skal bruges flere penge på at forny skiltet

Afvandingssystem.

De store regnfald i sommerens forløb viste, at det nye afvandingssystemet i rabatten fra hjørnet af Langager-Åsen/Blitsevangen og ned til brønden på Blitsevangen 13 virker.

Der er blevet repareret en vejrist på Bastevangen som var brudt sammen af ælde. Da Langager-Åsen skal have ny asfalt næste år, er der blevet etableret en vejrist, inden asfalt arbejdet bliver udført.

Vejriste. Vi ser på at få lagt asfalt rundt om vejriste i rabatten, så vandet kan løbe ned, men indtil da beder vi igen de grundejere der har vejriste på deres parcel om at rense for græs rundt om risten. Bestyrelsen henstiller endnu engang grundejere der har vejriste i deres rabatter til at holde dem fri for græs så regnvand kan løbe ned i risten

”Ny Brønd”. Under vores rensning af brønde i oktober måned fandt vi endnu en brønd på hjørnet af Langager- Åsen og Jeppe Brydesvej. Den lå i rabatten under ca. 10 cm græs.

Afløbsplan 2013. Den nye afløbsplan vil blive lagt ind på vores hjemmeside.

Ny E-mail adresser.

Vores gamle udbyder SOL.DK lavede om på deres system og det blev meget svært at arbejde med, har fået en ny e-mail adresse hos TDC som er langagergaard@privat.dk.

Naboklager.

Et par medlemmer har henvendt sig til bestyrelse angående meget rod på parcel/rabatten hos deres naboer. Bestyrelsen har ingen bemyndigelse til at gøre noget i disse sager. I disse sager anbefales medlemmer at henvende sig til Gribskov Kommunes Tekniske afdeling. Indsend en beskrivelse af sagen, vedlæg f.eks. foto. 

Rabatter. Bestyrelsen henstiller til at grundejeren holder sine rabatter i en ordentlig tilstand og ikke bruger den til permanente parkeringspladser og dermed kører den op så det er en stor jordbunke. 

Alle ønskes en god sommer.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Jens Juhl

Formand