Nyheder 2015

Opdateret 15. november 2015

 Lidt nyt fra bestyrelsen:Generalforsamling 2016 bliver lørdag 23. april 2016.
Tid og sted kommer senere. Reserver dagen.
Indkommende forslag skal være indsendt til foreningen senest ved afslutningen af februar.  

 

9. maj 2016 bliver det sidste asfaltarbejde udført og sidste år med ekstra kontingent.Det drejer sig om Bastevangen, Blitsevangen syd for Langageraasen samt Røglevangen og Hejes-ager. Berørte grundejere vil få separat info om dato for afkantning af rabat.

 

Opdateret 17. december 2015

Lidt info fra bestyrelsen.

Generalforsamling bliver lørdag 23. april 2016. Tid og sted kommer sammen med indkaldelsen.

Det sidste af vores asfaltering bliver i begyndelsen af maj 2016.

Det er SIDSTE gang med ekstra kontingent til vejfonden!!!!

Til slut ønskes alle

En rigtig glædelig jul og godt nytår.

 

Nyheder år 2014

Hjemmeside opdateret 30. november 2014.

 

 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Bestyrelsen

 

Hjemmeside opdateret 21. september 2014.

 

Vi har fået info fra Bueager, at man har set en mistænksom hvid kassevogn på polske nummerplader køre rundt.

Vi håber ikke den kommer her.

Hold udgik

Hjemmeside opdateret 8. juli 2014.

Entreprenør Georg Jørgensen

Kvinderupvej 17 * DK 3550 * Slangerup * Tlf. Dag 4015 3790 Aften 4733 3790

Bank nr. 3430-3168081235

SE-nr. 76 09 05 13

 

Sådan får du længere glæde af din asfalt

 

Almindelig vedligeholdelse:

Husk med jævne mellerum af feje arealet

 

Vedligeholdelse om vinteren:

Husk at salte eller gruse arealet om vinteren. Grus er bedst, salt bør

undgås.

 

OBS:

Belægningen kan i den første tid være relativ ” blød” – pas på med

støtteben (Cykler, containere, trailer o. lign.), da de kan give

indtryksmærker. Brug eksempelvis træ-eller metalplader til

understøtning.

 

Oliespild:

Olieprodukter opløser asfalt. Fjern derfor eventuelt spild med

olieabsorberende materiale som f.eks. spåner eller sand. Senere

udføres ophugning af det defekte areal, samt retablering med

asfaltbundlag og asfaltslidlag svarende til det eksisterende materiale.

 

Vridemærker:

På parkeringspladser, ved udkørsler og lignende, kan der opstå

vridemærker, som følge af køretøjerne brug af servostyring. Disse

vridemærker kan delvis modvirkes ved præventiv afstrøning med sand.

Vi håber I bliver glade for jeres nye asfalt – Husk at ring hvis der bliver brug

for reparationer/vedligeholdelse, da det er vigtigt det blive udført med de

rigtige materialer.

 

Med venlig hilsen

 

Entreprenør

Georg Jørgensen

 

Hjemmeside opdateret 7. juni 2014. 

Indbrudsforsøg.

Har fået information om 2 indbrudsforsøg på Blitsevangen mellem Jeppe Brydesvej og Langageraasen. Tyvene er ikke gået ind, men det ene sted var skruret brudt op og 2 cykler stjålet. Tyvene havde så sat op på terrassen og siddet og røget og skoddet cigaretterne på bordet.

Så vær opmærksom hvem der lusker rundt i kvarteret.

 

Hjemmeside opdateret 22. maj 2014.

Adresse ændring for

Revisorsuppleant 1:Niels Thomsen Mølleengen 125, 3550 Slangerup

 

Opdateret med referat fra generalforsamlingen 2014 og den nye bestyrelsesliste.

5. maj blev asfaltarbejdet på Jeppe Brydesvej og noget af Blitsevangen udført.

 

Hjemmeside opdateret 5. maj 2014.

 

Opdateret med referat fra generalforsamlingen 2014 og den nye bestyrelsesliste.

5. maj blev asfaltarbejdet på Jeppe Brydesvej og noget af Blitsevangen udført. 

Hjemmeside opdateret 4. maj 2014.

 

Opdateret med referat fra generalforsamlingen 2014 og den nye bestyrelsesliste.

5. maj starter asfaltarbejdet på Jeppe Brydesvej og noget af Blitsevangen.

Hjemmeside opdateret 26. april 2014.

Ca. 6. maj starter asfaltarbejdet på Jeppe Brydesvej og noget af Blitsevangen

 

Hjemmeside opdateret 22. april 2014.

 

Husk generalforsamlingen lørdag 26. april 2014. 

 

Hjemmeside opdateret 15. april 2014.

Alle ønskes en god påske. 

Husk generalforsamlingen lørdag 26. april 2014. 

 

 

Hjemmeside opdateret 20. februar 2014.

 

Reserver lørdag 26. april 2014 til generalforsamling.

Kommer tilbage med tid og sted.

Udskrift 19. februar 2014 fra Gribskov Kommunes hjemmeside

OMBYGNING LUKKER GENBRUGSSTATION I HØJELT Genbrugsstationen i Højelt på Bøgebjergvej 84 vil fra begyndelsen af marts og fire måneder frem være lukket p.g.a. ombygning
Mindre læs haveaffald og visse affaldstyper vil dog fortsat kunne afleveres på en mindre midlertidig plads indrettet ved tilkørselsvej til Højelt genbrugsstation. Ellers henvises til kommunens anden genbrugsstation i Skærød på Industrivej 4 eller genbrugsstationer i nabokommuner som Hillerød eller Halsnæs.

Ser nu i Ugeposten uge 8 følgende udklip:

 

Mindre læs haveaffald og visse affaldstyper vil dog fortsat kunne afleveres på en mindre midlertidig plads indrettet ved tilkørselsvej til Højelt genbrugsstation.

 

Så det blive måske ikke så besværligt som der står på Gribskov kommunes hjemmeside.

 

 

Nyheder år 2013 

Hjemmeside opdateret 26. oktober 2013.

 

Reserver lørdag 26. april 2014 til generalforsamling. Kommer tilbage med tid og sted.

 

HUSK: § 14. Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.

 

26. oktober  2013 er der 83 e-mail adrs. tilmeldt. Der må være flere der har en e-mail adrs. Så hvis du ikke er tilmeldt så gør det NU. 

Hjemmeside opdateret 27. september 2013.

Med nyt billede.

20. april  2013 er der 81 e-mail adrs. tilmeldt. Der må være flere der har en e-mail adrs. Så hvis du ikke er tilmeldt så gør det NU.

Hjemmeside opdateret 1. august 2013.

Der er nu kommet mange dræbersnegle, hvis vi alle gør en indsats kan vi sikkert holde dem nede

            Sådan bekæmper du dræbersneglene

  • Led om aftenen. Her er det lettest at finde dræbersneglene, da de kommer frem fra deres gemmesteder for at finde mad. Led på fugtige steder som under blade eller gamle brædder.
  • Led efter rødbrune snegle uden hus. Den rødbrune farve er typisk for dræbersneglene. Farven kan dog variere fra orange til næsten sort.
  • Indsaml sneglene og afliv dem.

 

Hjemmeside opdateret 26. maj 2013.

FOLKEPARK ved Blistrup Skole

Afskrift af brev fra Gribskov Kommune

 Hele brevet kan ses på

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=205BD85D8CEA7A6EC1257B6D002478AF

                                                                                                            Sag:2012/49760004 ld:013670

 

19.april2013

 

                                                                                                                     Afdelingsnavn

                                                                                                                    CenterforPlan,KlimaogTrafik

                                                                                                                    Postadresse

                                                                                                                    Postboks10,3200Helsinge                                                                                                                  Personlighenvendelse

                                                                                                                    Radhusvej3

                                                                                                                    3200Helsinge

                                                                                                                                                                              til:72496009

                                                                                       e-mail:TMS@Gribskov.dk

 

 

Ejendommen  6iUdsholtBy,Blistrup,Toftegårdsvej  6

 

GribskovKommuneorientererdighermedomenansøgning,somduhar mulighedforatkommentere.

 

Ansøgningen

Gilbjergskolen(Blistrupafd.)harsøgtGribskovKommuneom landzonetilladelseihenholdtilPlanlovens  §35,stk1tilatetablereen Folkeparkforfritidogkultur.Projektetindebæreretablering afetområde meddiversemotions-oglegeredskaber,bålhytteogoverdækket

'sceneareal'.

 

Formåletmedprojekteteratskabeenlegeplads tilskolen,somsamtidig

kanåbnestilenmegetbrederebrugergruppesomenegentligfolkepark.Det beskrives  sometudviklingsprojekt,derknyttestildennyeskolestrategiog udviklingafBlistruplokalområde.

 

Deberørtearealerliggerilandzone.Detansøgtekræverlandzonetilladelse, idetderertaleomenændretarealanvendelsemedopførelse  affaste konstruktionerogterrænregulering.

 

Ansøgningogkortmaterialevedlæggesjf.bilag1-3.Tegningerneer nedfotograferedetilA4Størrelseogerderforikkemålfaste.

 

Projektet

Ansøgningomlandzonetilladelseomfatterfølgende: Anvendelseaf2850m2arealtilfolkepark

Etableringafmotions-oglegeredskaber,bålhusog'sceneareal'iformaf

overdækningermedsejl

Internterrænregulering,hvoroverskudsjordvedudgravningtilmultibane placeresi2bakkertilrutchebaneogkælkebakke;anslåetplaceretmeden maksimalhøjdepå3meter.

 

Beskrivelseafdeberørteområder

EjendommeneromfattetafByplanvedtægtnr.8forskole,sportshalog idrætsanlægvedUdsholt.Herierikkenærmerebestemmelserom udearealer.

 

Skolenmedidrætsbaner  kansessometbindeledmellem  Blistrupog Udsholt  ogliggeri øvrigtomgivetaflandbrugsarealer.Folkeparken afgrænsesmarkantafskole-ogFO-bygningermod  nordogbred hegnsbeplantningmodvest,samtiøvrigtafmindre  beplantningerpå

grænsentilidrætsbanerne.Dereringen  beskyttelsesinteresserknyttettil ejendommen

 

Naboorientering

Derkanførsttræffes afgørelse,efterafholdtnaboorienteringihenhold  til

Planlovens§35,stk4.

 

Hvisduharbemærkningertilprojektet,bedervidigfremsendedisse,såde er osihændeinden2uger.Ditbrevskalderforværeosihændesenest

06.05.13.Dukanskrivetilovenståendeadresse,ellersendeenmailtil

aosoe@gribskov.dk.

 

Videresagsprocedure

Ivurderingen  afdenenkelteansøgningomlandzonetilladelseskalder udøvesetkonkretskønindenforrammerneafplanlægningenogforetages envurderingogafvejningafen række  forskelligehensyn.

 

Det kan være:

Planlægningsmæssige hensyn,hensyntiljordbrugserhvervet,landskabelige hensyn,naturbeskyttelsesmæssigehensyn,rekreativehensyn, miljøbeskyttelsesmæssigehensyn,hensyntiludnyttelsenaf råstofressourcerne,trafikalehensyn,hensyntiludbuddetaf servicefunktioner,kulturhistoriskehensyn,socialeellermenneskelige hensyn.

 

Detbemærkesatbyrådetstårfritmedhensyntildenendeligeafgørelse. Dinebemærkningerindhentesforatsikrenaboerseventuelleinteresser,og foratfåetsåfyldestgørendegrundlagsommuligtattræffeafgørelsepå.

 

Eneventuel landzonetilladelsevilbliveoffentliggjort  påkommunens hjemmeside  www.gribskov.dk/høring.Dervilogsåskeendirekteorientering tildenaboer,derharafgivet  kommentareriforbindelsemeddenne naboorientering.

 

Harduspørgsmåltilansøgningenelleromlandzonebestemmelserneerdu velkommentilatkontaktemigpåtelefon72496751ellerpåe-mail: aosoe@gribskov.dk.

 

 

Venlighilsen

 

Agnete Odgaard Sørensen

planlægger

 

Hjemmeside opdateret 6. maj 2013.

Asfalt arbejdet blev færdig i dag 6. maj.

Vi skal passe lidt på asfalten de næste par dage, hvis der er nogle der får bragt noget på

store lastbiler. Almindelig bilkørsel er OK. 

 

Hjemmeside opdateret 28. april 2013.

Vejarbejde på hele Langageraasen,hele Gåseholmenog Jeppe Brydes vej fra Langageraasen og op til ca. Blakkesager.

Vi forventer, at arbejdet starter mandag 6. maj 2013. Vi regner med at det vil tage 2 dage og der vil nok under de 2 dage blive lukket lidt for kørsel på vejene og derved komme lidt omkørsel.

Vi håber ikke det vil give for store besværligheder.

               20. april  2013 er der 81 e-mail adrs. tilmeldt. Der må være flere der har en e-mail adrs.

Så hvis du ikke er tilmeldt så gør det NU.

 

Hjemmeside opdateret 24. april 2013.

Bestyrelsens beretning, referat og regnskab/budget

fra generalforsamlingen 20. april 2013 er indlagt.

            20. april  2013 er der 81 e-mail adrs. tilmeldt. Der må være flere der har en e-mail adrs.

Så hvis du ikke er tilmeldt så gør det NU. 

 

Hjemmeside opdateret 20. april 2013

 

Generalforsamling afholdt 20. april 2013.

Referat og regnskab/budget vil snarest blive indlagt.

 

   20. april  2013 er der 81 e-mail adrs. tilmeldt. Der må være flere der har en e-mail adrs.

Hjemmeside opdateret 8. marts 2013.

 

Afløbsplan 2013 er indlagt.

 

Dato for generalforsamling 2013 er fastlagt til 20. april 2013.

Agenda og tid vil blive udsendt i marts måned 2013.

   14. april  2012 er der 78 e-mail adrs. tilmeldt. Der må være flere der har en e-mail adrs.

Så hvis du ikke er tilmeldt så gør det NU.

 

e