Referat generalforsamling 2015

 

Grundejerforeningen ”Langagergaard”

Referat af grundejerforeningen Langagergaards

ORDINÆRE generalforsamling, lørdag den 11. april 2015 kl. 10,00 på

Gilbjergskolen, Udsholt.

Formanden Jens Juhl bød velkommen til de fremmødte. Der var 26 deltagere, hvoraf 18 var stemmeberettigede samt 4 godkendte fuldmagter – i alt 22 stemmeberettigede.

Ad. 1. Valg af dirigent

Henning Andersen blev valgt. Henning takkede for valget og konstaterede lovligheden af indkaldelsen (§ 15 i vedtægterne).

Samtidig nævnte Henning, at der var en fejl i indkaldelsen pkt. 7 valg af kasserer (lige år). Det skal være valg af formand.

Ændringen blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 2. Valg af referent og stemmetællere

Tove Willer Madsen blev valgt til referent, og der blev valgt 1 stemmetæller ved hvert bord.

Ad. 3. Bestyrelsens arbejde om det forløbne år

Formanden gennemgik den udsendte beretning 2015 og nævnte asfaltarbejde, der skal udføres i år. Det bliver følgende: Blitsevangen fra nr. 20 til 28 og fra nr. 15 til 23. Bastevangen fra nr. 2 til 22 og fra nr. 1 – 17. Resten asfalteres i 2016.

Der har været problemer med at komme af med regnvandet, da der var forstoppelse på en grund i nabogrundejerforeningen, således at vores rengvand ikke kunne passere ned til åen. Dette problem er blevet løst.

En grundejer på Gåseholmen 3 nævnte problemer med regnvand, der løber fra vejen og ind i hans have. Det er sket efter, at vejen er blevet asfalteret, og han mente, at vejprofilen var forkert.

Den samme grundejer stillede spørgsmål til tilslutning af dræn til brønden på hjørnet af Langageråsen og Jeppe Brydesvej, han mente ikke, at den var lovlig.

Den samme grundejer stillede spørgsmål til en brønd, der er etableret på Jeppe Brydesvej 1.

Entreprenør Georg Jørgensen skal ud og se på problemet. Asfalten er for høj, hvorved regnvandet løber ned i grundejernes indkørsler og haver.

Bestyrelsen tager kontakt til entreprenøren.

En grundejer på Udsholt Byvej 15 nævnte, at der også er problemer med vand fra gadekæret i Udsholt by.

Bestyrelsen vil se på det, når det har regnet.

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen undersøge, hvornår der skal søges gravetilladelse for tilslutning til kloakken.

En grundejer mente, at regnvandsbrønde var fejldimensioneret, da det var et meget gammelt drænsystem.

                                                                                                Side 1 af 3 sider

 

Jan Christiansen: Der er ikke ret meget tilbage af det gamle drænsystem, der virker, hvorfor foreningen har fået etableret nye sandfangsbrønde.

Beretningen blev godkendt.  

Ad. 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

Kassereren Jan Christiansen gennemgik det udsendte regnskab. Der har været et underskud på vejfonden på kr. 12.679,63 samt et overskud på foreningsdrift på kr. 13.417,12.

Der er kontingent restance på kr. 1.800.00.

Der er brugt kr. 245.239,63 vedr. vedligeholdelse af veje og afløb. Vi har modtaget

kr. 10.973,00 fra kommunen, som vedrører de vejstrækninger, der tilhører kommunen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Ad. 6. Vedtagelse af budget for 2016, herunder vedligeholdelsesplan og fastsættelse af bidrag for det kommende regnskabsår

Jan gennemgik budgettet for 2016 og nævnte et forslag til ejerskiftegebyr på kr. 900,00.

Forventet forbrug i 2016 til vedligeholdelse af veje kr. 235.000,00.

Foreningen foreslår, at der overføres kr. 10.000,00 fra foreningens drift til vejfonden.

Der vil være mulighed for at nedsætte det ekstraordinære bidrag til vejfond i 2017.

Budgettet samt overførsel af kr. 10.000,00 fra foreningsdrift til vejfond blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7. Valg af formand

Jens Juhl var på valg og blev genvalgt.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Fredi von Essen Müller var på valg og blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

                              Jens Juhl                            (på valg 2017)

                              Jan Christiansen                  (på valg 2016)

                              Henning Andersen               (på valg 2016)

                              Finn Kähler                         (på valg 2016)

                              Fredi von Essen-Müller         (på valg 2017)

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter

Hanne Jacobsen blev genvalgt som 1. suppleant og Dan Nielsen som 2. suppleant

Ad. 10. Valg af 2 revisorer

Tove Willer Madsen blev genvalgt som 1. revisor og Vagn Nørgaard genvalgt som 2. revisor.

Ad. 11. Valg af 2 revisorsuppleanter

Niels Thomsen blev genvalgt som 1. revisorsuppleant og Birgit L. Christensen blev genvalgt som 2. revisorsuppleant.

 

                                                                                                Side 2 af 3 sider

 

Ad. 12. Eventuelt

En grundejer stillede et spørgsmål om foreningens friareal.

Det er en tilslutning til Udsholt Byvej 39, som kun er en lille trekant, der fremkom, da vejen blev omlagt.                                                                     

Jan opfordrede yngre kræfter til at være interesseret i bestyrelsesarbejdet.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, som takkede for fremmødet og ønskede alle en god sommer.

Udsholt, den 15. april 2015

 

Jens Juhl                             Henning Andersen                      Tove W. Madsen

Formand                                      dirigent                                     referent         

 

 

 

                                                                                                       Side 3 af 3 sider

 

Referat generalforsamling 2014

 

Grundejerforeningen ”Langagergaard”

Referat af grundejerforeningen Langagergaards

ORDINÆRE generalforsamling, lørdag den 26. april. 2014 kl. 10,00 på Gilbjergskolen, Udsholt.

Formanden Jens Juhl bød velkommen til de fremmødte med en særlig velkomst til nye grundejere. Der var 26 deltagere, hvoraf 22 var stemmeberettigede samt 2 godkendte fuldmagter – i alt 24 stemmeberettigede.

Ad. 1. Valg af dirigent

Henning Andersen blev valgt. Henning takkede for valget og konstaterede lovligheden af indkaldelsen (§ 15 i vedtægterne). Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad. 2. Valg af referent og stemmetællere

Tove Willer Madsen blev valgt til referent, og der blev valgt 1 stemmetæller ved hvert bord.

Ad. 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formanden gennemgik den udsendte beretning, og meddelte, at det har været et stille år. Det største problem er, når en grundejer glemmer at meddele adresseændring. Der giver meget ekstra arbejde for foreningen.

Om vi som gode naboer ville overholde det ordens reglement, som er blevet vedtaget på generalforsamlingen.

Grundejerforeningen vil også gerne have flere af medlemmernes E-mail adresser for at spare porto.

Asfaltarbejde: I år vil der blive asfalteret på resten af Jeppe Brydesvej samt på Blitsevangen til nr. 16

Under Bodil stormen væltede en del træer. Derfor vil foreningen gerne have medlemmernes telefon-numre for derved hurtigt at kunne komme i kontakt, hvis der er væltede træer, især hvis de ligger ud over vejen.

En grundejer klagede over et afløb på Bastevangen 9, og at der ofte står vand på vejen.

Jan Christiansen forklarede, at der er lunker på Bastevangen, og de vil blive udbedret næste år, når der asfalteres.

Grundejeren skal ringe til Finn Kähler næste gang, der står meget vand på vejen.

En grundejer var utilfreds med forslaget om at betale mere i kontingent til dækning af portoudgifter, når man ikke har en mailadresse.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

Kassereren Jan Christiansen gennemgik det udsendte regnskab. Til vejfonden er brugt  262.849 kr. og til foreningsdrift er brugt 34.906kr.                                                                                                           

Der er en kontingent restance på 3.600 kr. fra et dødsbo.                                            

Foreningens formue var pr. 31.12.2013 kr. 57.470,76.                                                                                                           

Der skal udskiftes brønddæksler, hvor det er tiltrængt.

Der var et spørgsmål fra salen, om foreningen har mulighed for at få penge fra ovennævnte dødsbo. Jan svarede, at der ikke var midler i dette bo.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen havde udsendt et forslag sammen med indkaldelsen om et årligt vederlag til kassereren på 2.000,00 kr.

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 6. Vedtagelse af budget for 2015, herunder vedligeholdelsesplan og fastsættelse af bidrag for det kommende regnskabsår

Jan gennemgik budgettet for 2015. Det ekstra bidrag til vejfond 900,00 kr. skal kun betales i 2015 og 2016, hvorefter vi går tilbage til normal kontingent indbetaling.

Der skal etableres en lille ny rensebrønd på Blitsevangen 15.

Der var et spørgsmål om ejerskiftegebyr.

Jan forklarede, at det er et gebyr, der opkræves hos den nye grundejer.

Der var et forslag om, at foreningen skulle opkræve et gebyr på 250,00 kr. hos ejendomsmægler/sælger.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7. Valg af kasserer (lige år)

Kassereren Jan Christiansen var på valg og blev genvalgt.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Henning Andersen og Finn Kähler var på valg, og begge blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

                               Jens Juhl                            (på valg 2015)

                               Jan Christiansen – kasserer (på valg 2016)

                               Henning Andersen              (på valg 2016)

                               Finn Kähler                        (på valg 2016)

                               Fredie von Essen-Müller      (på valg 2015)                                                                                                                

Ad. 9. Valg af 2 suppleanter

Hanne Jacobsen blev genvalgt som 1. suppleant og Dan Nielsen som 2. suppleant.

Ad. 10. Valg ag 2 revisorer

Tove Willer Madsen blev genvalgt som 1. revisor, og Vagn Nørgaard genvalgt som 2. revisor.                                                                                                   

Ad. 11. Valg af 2 revisorsuppleanter

Niels Thomsen blev genvalgt som 1 revisorsuppleant, og Birgit L. Christensen som 2. revisorsuppleant.

De to revisorsuppleanter var ikke tilstede, men har overfor formanden bekræftet deres kandidatur.

Ad. 12. Eventuelt

Der var et spørgsmål om, hvor mange medlemmer der har E-mail adresse. Svar: ca. 50, og hvor mange der er tilmeldt PBS. Svar: ca. 80.

Der var også et spørgsmål om afbrænding. Svar: Der må ikke afbrændes, og det er ifølge kommunens regulativ, og heller ikke i tønde. Kun til et socialt arrangement.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, som takkede for fremmødet og ønskede alle en god sommer.

Udsholt, den 29. april 2014

 

Jens Juhl                                         Henning Andersen                   Tove W. Madsen

Formand                                              dirigent                                  referent

 

 Referat generalforsamling 2013

 

GRUNDEJERFORENINGEN ”LANGAGERGAARD”

 

Referat af grundejerforeningen Langagergaards

ORDINÆRE generalforsamling, lørdag den 20. april 2013 kl. 10,00 på Blistrup skole, Udsholt

Formanden Jens Juhl bød velkommen til de fremmødte. Der var 29 deltagere, hvoraf 22 var stemmeberettigede, samt 2 godkendte fuldmagter – i alt 24 stemmeberettigede.

Ad. 1. Valg af dirigent

Henning Andersen blev valgt. Henning takkede for valget og konstaterede lovligheden af indkaldelsen (§ 9 i vedtægterne). Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad. 2. Valg af referent og stemmetællere

Tove Willer Madsen blev valgt til referent, og der blev valgt 2 stemmetællere.

Ad. 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formanden gennemgik den udsendte beretning og opfordrede medlemmerne til at betale kontingent i rette tid, så vi undgår inkassosager.

Samtidig oplyste Jens, at afvandingssystemet fungerer fint, men det er vigtigt, at der bliver renholdt omkring vejriste.

Der var et spørgsmål om, hvem der betaler i tilfælde af inkasso eller konkurs.

Hertil svarede Jan Christiansen, at det er medlemmet, der betaler inkasso-omkostningerne, men i tilfælde af konkurs bliver beløbet afskrevet som tab i foreningens regnskab, såfremt det har været umuligt at inddrive dette.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

Kassereren Jan Christiansen gennemgik det udsendte regnskab, som udviser et overskud på kr. 27.421,41 på vejfonden og kr. 49.205,65 på foreningsdrift. Foreningens formue var pr. 31.12.2012 kr. 76.627,06.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad. 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen havde udsendt et forslag sammen med indkaldelsen om, at der overføres kr. 49.000,00 fra foreningens administrative midler til foreningens vejfond.

Det har vist sig, at der i forbindelse med asfalteringen er nogle lunker, der skal udbedres samt vejriste, der skal udskiftes.

Dette forslag blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6.  Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af ejerskiftegebyr

Ejerskiftegebyr blev foreslået til kr. 900,00.

Kontingent er stadig kr. 900,00 til foreningens drift samt kr. 900,00 til vejfond i alt kr. 1.800,00 årligt.

Budgettet samt fastsættelse af ejerskiftegebyr 900 kr. blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 7. Valg af formand (ulige år)

Formanden Jens Juhl var på valg og blev genvalgt.

Ad. 8. Valg af kasserer (lige år)

Valg af kasserer er i lige år, så der var ikke valg i år.

Ad. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlem Fin Jacobsen ønskede ikke genvalg. Fredi von Essen-Müller blev nyvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

 

                                Jens Juhl- formand                (på valg 2015)

 

                               Jan Christiansen – kasserer    (på valg 2014)

 

                               Henning Andersen                 (på valg 2014)

 

                               Finn Kähler                           (på valg 2014)

 

                               Fredie von Essen-Müller         (på valg 2015)

Ad. 10. Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsessuppleant Henning Willer Madsen ønskede ikke genvalg.

Hanne Jacobsen blev valgt som 1. suppleant og Dan Nielsen som 2. suppleant.

Ad. 11. Valg af 2 revisorer

Tove Willer Madsen blev genvalgt som 1. revisor, og Vagn Nørgaard blev genvalgt som 2. revisor

Ad. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter

Niels Thomsen blev genvalgt som 1. revisorsuppleant, og Birgit L. Christensen blev genvalgt som 2. revisorsuppleant.

Ad. 13. Eventuelt

Finn Kähler oplyste følgende angående asfaltering: Det bliver Langager-Åsen, der bliver asfalteret i maj måned i år, start 6. maj samt et stykke af Jeppe Brydesvej.

Der skal hakkes kanter af den 27. april, hvor der er fælles arbejdsdag.

En grundejer oplyste angående Udsholt Vandværk, at vi betaler en stor startafgift og opfordrede flere grundejere til at melde sig ind i Vandværket som andelshaver, hvorved der opnås stemmeret og indflydelse. Det koster ikke noget at være medlem.

Jan nævnte, at vore vandboringshaner er gamle og bliver udskiftet løbende. Der bliver også udskiftet mange vandledninger på grund af tæring.

Der blev klaget over høj musik til langt ud på natten. Det henstilles til alle grundejere at tage hensyn til naboer og undgå for høj musik efter kl. 24,00. Det gælder også, såfremt huset er lejet eller lånt ud.

Rabatten på Langager-Åsen er meget bred. En grundejer forklarede, at den i 1965 var anlagt som aflastningsvej for Strandvejen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, som takkede for fremmødet og ønskede alle en god sommer.

 

Udsholt, den 21. april 2013

 

 

 

Jens Juhl                                     Henning Andersen                       Tove W. Madsen

 

Formand                                            dirigent                                    referent