Vedtægter (arkiv)

Disse vedtægter er som de ser ud efter ændring ved ordinær generalforsamling d. 6. maj 2001. Ændringen gjaldt § 9; ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.”

 

Navn hjemsted og formål

 

§1

Foreningens navn er: Grundejerforeningen "LANGAGERGÅRD".

§2

Foreningens hjemsted er Græsted-Gilleleje Kommune under Helsinge ret, der er foreningens værneting.

§3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse af fælles karakter, derunder at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af veje, stier og andre fællesarealer fornødne midler, i overensstemmelse med udstykningsdeklaration, lyst den 2. januar 1964 og senere. De af foreningen til gennemførelse af foreningsformålet trufne bestemmelser er fuldt bindende for alle parcelejere.

Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

Foreningen er pligtig efter påkrav og i det omfang, grundsælgeren måtte ønske det, at tage skøde på veje og andre fællesarealer mod at betale de hermed forbundne omkostninger og tilsvare alle skatter og udgifter vedrørende disse arealer. Arealerne må ikke videresælges.

I fællesanliggender står foreningen ved dets bestyrelse som repræsentant overfor kommunale og andre myndigheder.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen

§4

Foreningens medlemmer er alle nuværende og fremtidige ejere af parceller, der er udstykket fra matr. nr. 8a, 38, 8b og 22a, alle af Udsholt by, Blistrup sogn, hovedparcellerne undtaget. Dog er ejerne af hovedparcellerne berettiget til optagelse som medlemmer på samme vilkår som de øvrige medlemmer.

Ejes en parcel af en gift person eller af et ægtepar, anses begge ægtefæller som medlemmer, uanset om kun den ene er anført i tingbogen som ejer. For medlemskabet gælder samme regler som for parceller, der ejes af flere i forening.

Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde uden for foreningens område kan være medlemmer, eller at foreningen kan slutte sig sammen med en anden grundejer- forening.

Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud, samt kontingent for det løbende regnskabsår.

§5

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er medlemmet dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod foreningens formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen og har dermed pligt til at betale eventuelle restancer, der er opstået i den tidligere ejers ejertid. For sådanne restancer hæfter den tidligere ejer og den nye ejer solidarisk over for foreningen.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl.

§6

Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne forholdsmæssigt, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Til foreningens administration og øvrige udgifter betaler hvert medlem for hver parcel medlemmet ejer, et årligt kontingent fastsat på generalforsamlingen. Kontingentet dækker et kalenderår og betales forud. Nye grundejere betaler desuden et indskud svarende til 1 års kontingent ekskl. bidrag til vejfond o. lign.

Indbetaling af kontingent skal ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted senest 1. marts.

Er et medlem mere end 3 måneder i restance, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der skal betale et administrationsgebyr for restancen, svarende til 25 % af årskontingentet ekskl. bidrag til vejfond o. lign. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling fortabes stemmeret og valgbarhed.

§7

Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige ordensreglement, der skal godkendes på generalforsamlingen. Reglementet, som er gældende for samtlige medlemmer af foreningen, træder i kraft fra godkendelsesdatoen.

Bestemmelserne i ordensreglementet her herefter samme gyldighed som vedtægterne i øvrigt.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til hvert medlem på dennes helårsbeboelse i henhold til foreningens medlemsprotokol. Det påhviler medlemmerne i egen interesse at holde foreningen underrettet om adresseforandringer. Dagsorden, regnskab og budget, der udarbejdes af bestyrelsen skal udsendes til hvert medlem sammen med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af kassereren og revisorer.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
5. Valg af formand (ulige år).
6. Valg af kasserer (lige år).
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Valg af to revisorsuppleanter.
11. Indkomne forslag.
12. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted, dog fortrinsvis i Græsted-Gilleleje kommune.

§10

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendig, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer, som ikke er i restance, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§11

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Hvert medlem har én stemme, for hvert parcel medlemmet ejer. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun én af ejerne afgive stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Der kan dog højst stemmes med 3 fuldmagter. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel majoritet, jfr. Dog § 12 og 19. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§12

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler ud over det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned.

På denne kan vedkommende beslutning gyldig vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer under hensyn til de mødendes tal, er for forslaget.

Når der på generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om ændring af foreningens love, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til, jfr. § 15, at underskriver for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelse

§13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, dog vælges formanden og kassereren direkte på generalforsamlingen.

Formand og 1 repræsentant vælges de ulige år. Kasserer og 2 repræsentant vælges de lige år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ligeledes finde sted.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af en medarbejder til bl.a. kontorhjælp, regnskabsassistance o. lign. Medarbejderen behøver ikke at være medlem af foreningen. Et bestyrelses- medlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 af hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et bestyrelsesmedlem kræver det, udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.

Bestyrelsen modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Honorarets fordeling fastsætter bestyrelsen selv.

§14

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser. Der holdes møde, så ofte formanden eller 2 menige medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§15

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

Revisorer og regnskab

§ 16

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, der alle vælges for et år ad gangen. Revisorerne gennemgår foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens instruktioner og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de udfærdiger deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne har ret og pligt til uanmeldt at foretage kasseeftersyn. Kasseeftersyn skal foretages mindst en gang årligt.

§ 17

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest d. 1 marts og skal af disse være revideret så betids, at regnskabet med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 18

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i pengeinstitut eller girokonto i foreningens navn. Bedst mulig rente skal tilsigtes. På kontiene kan kun hæves af kassereren efter fuldmagt fra formanden. Den kontante kassebeholdning skal holdes på lavest muligt niveau. Bestyrelsen kan evt. kræve kassereren kautionsforsikret. Udgiften hertil betales af foreningen.

§ 19

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 50 % af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de i § 12 gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden kommunens samtykke.

Tvivlsspørgsmål

§ 20

Forekommer der spørgsmål, hvorom disse love eller tinglyste servitutter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til, efter bedste skøn, at afgøre disse, men skal dog fremlægge sådanne sager for medlemmerne ved førstkommende generalforsamling.

§ 21

Foreningens love er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 30. juni 1967 med senere ændringer på en ekstraordinær generalforsamling den 26. maj 1985 og en ordinær generalforsamling den 23. april 1995.

Senere vedtagne vedtægtsændringer

Maj 2001

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 2001, blev det vedtaget at ændre teksten i § 9 således:

”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.”

 

Til TOP

 

 

 

 

 

Vedtægter (arkiv)

 

Dette er en kopi af vedtægter fra den stiftende generalforsamling d. 30. juni 1967, med ændringer fra en ekstraordinær generalforsamling d. 26. maj 1985 og en ordinær generalforsamling d. 23. april 1995.

 

Navn hjemsted og formål

§1

Foreningens navn er: Grundejerforeningen "LANGAGERGÅRD".

 

§2

Foreningens hjemsted er Græsted- Gilleleje Kommune under Helsinge ret, der er foreningens værneting.

 

§3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse af fælles karakter, derunder at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af veje, stier og andre fællesarealer fornødne midler, i overensstemmelse med udstykningsdeklaration, lyst den 2 januar 1964 og senere. De af foreningen til gennemførelse af foreningsformålet trufne bestemmelser er fuldt bindende for alle parcelejere.

Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

Foreningen er pligtig efter påkrav og i det omfang, grundsælgeren måtte ønske det, at tage skøde på veje og andre fællesarealer mod at betale de hermed forbundne omkostninger og tilsvare alle skatter og udgifter vedrørende disse arealer. Arealerne må ikke videresælges.

I fællesanliggender står foreningen ved dets bestyrelse som repræsentant overfor kommunale og andre myndigheder.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen

§4

Foreningens medlemmer er alle nuværende og fremtidige ejere af parceller, der er udstykket fra matr. nr. 8a, 38, 8b og 22a, alle af Udsholt by, Blistrup sogn, hovedparcellerne undtaget. Dog er ejerne af hovedparcellerne berettiget til optagelse som medlemmer på samme vilkår som de øvrige medlemmer.

Ejes en parcel af en gift person eller af et ægtepar, anses begge ægtefæller som medlemmer, uanset om kun den ene er anført i tingbogen som ejer. For medlemskabet gælder samme regler som for parceller, der ejes af flere i forening.

Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af grunde uden for foreningens område kan være medlemmer, eller at foreningen kan slutte sig sammen med en anden grundejer- forening.

Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud, samt kontingent for det løbende regnskabsår.

 

§5

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er medlemmet dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod foreningens formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen og har dermed pligt til at betale eventuelle restancer, der er opstået i den tidligere ejers ejertid. For sådanne restancer hæfter den tidligere ejer og den nye ejer solidarisk over for foreningen.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl.

 

§6

Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser.

I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne forholdsmæssigt, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Til foreningens administration og øvrige udgifter betaler hvert medlem for hver parcel medlemmet ejer, et årligt kontingent fastsat på generalforsamlingen. Kontingentet dækker et kalenderår og betales forud. Nye grundejere betaler desuden et indskud svarende til 1 års kontingent ekskl. bidrag til vejfond o. lign.

Indbetaling af kontingent skal ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted senest 1. marts.

Er et medlem mere end 3 måneder i restance, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at betale restancen. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der skal betale et administrationsgebyr for restancen, svarende til 25 % af årskontingentet ekskl. bidrag til vejfond o. lign. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling fortabes stemmeret og valgbarhed.

§7

Foreningens bestyrelse er berettiget til at udfærdige ordensreglement, der skal godkendes på generalforsamlingen. Reglementet, som er gældende for samtlige medlemmer af foreningen, træder i kraft fra godkendelsesdatoen.

Bestemmelserne i ordensreglementet her herefter samme gyldighed som vedtægterne i øvrigt.

 

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til hvert medlem på dennes helårsbeboelse i henhold til foreningens medlemsprotokol. Det påhviler medlemmerne i egen interesse at holde foreningen underrettet om adresseforandringer. Dagsorden, regnskab og budget, der udarbejdes af bestyrelsen skal udsendes til hvert medlem sammen med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af kassereren og revisorer.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
5. Valg af formand (ulige år).
6. Valg af kasserer (lige år).
7. Valg af medlemmer til .styrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Valg af to revisorsuppleanter.
11. Indkomne forslag.
12. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted, dog fortrinsvis i Græsted-Gilleleje kommune.

 

§10

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendig, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer, som ikke er i restance, til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§11

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Hvert medlem har én stemme, for hvert parcel medlemmet ejer. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun én af ejerne afgive stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlige afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Der kan dog højst stemmes med 3 fuldmagter. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel majoritet, jfr. Dog §12 og 19. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§12

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler ud over det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagel- se af lån, kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned.

 

På denne kan vedkommende beslutning gyldig vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer under hensyn til de mødendes tal, er for forslaget.

 

Når der på generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om ændring af foreningens love, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til , jfr. §15, at underskriver for foreningens

Bestyrelse

§13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, dog vælges formanden og kassereren direkte på generalforsamlingen.

Formand og 1 repræsentant vælges de ulige år. Kasserer og 2 repræsentant vælges de lige år. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ligeledes finde sted.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af en medarbejder til bl.a. kontorhjælp, regnskabsassistance o. lign. Medarbejderen behøver ikke at være medlem af foreningen. Et bestyrelses- medlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 af hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et bestyrelsesmedlem kræver det, udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.

Bestyrelsen modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Honorarets fordeling fastsætter bestyrelsen selv.

 

§14

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser. Der holdes møde, så ofte formanden eller 2 menige medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§15

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

Revisorer og regnskab

§ 16

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter, der alle vælges for et år ad gangen. Revisorerne gennemgår foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens instruktioner og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de udfærdiger deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne har ret og pligt til uanmeldt at foretage kasseeftersyn. Kasseeftersyn skal foretages mindst en gang årligt.

 

 

§ 17

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne senest d. 1 marts og skal af disse være revideret så betids, at regnskabet med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

 

 

§ 18

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i pengeinstitut eller girokonto i foreningens navn. Bedst mulig rente skal tilsigtes. På kontiene kan kun hæves af kassereren efter fuldmagt fra formanden. Den kontante kassebeholdning skal holdes på lavest muligt niveau. Bestyrelsen kan evt. kræve kassereren kautionsforsikret. Udgiften hertil betales af foreningen.

 

 

§ 19

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 50 % af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de i § 12 gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden kommun

Tvivlsspørgsmål

§ 20

Forekommer der spørgsmål, hvorom disse love eller tinglyste servitutter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til, efter bedste skøn, at afgøre disse, men skal dog fremlægge sådanne sager for medlemmerne ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 21

Foreningens love er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 30. juni 1967 med senere ændringer på en ekstraordinær generalfor -samling den 26. maj 1985 og en ordinær generalforsamling den 23. april 1995.

Senere vedtagne vedtægtsændringer

Maj 2001

 

Ved den ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 2001, blev det vedtaget at ændre teksten i § 9 således:

”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.” Disse ændringer er skrevet ind i hovedmenuen ”Vedtægter”