Ordensregler m.m.

Rettet på generalforsamling 02. april 2011

1. Grundejerne er pligtige til at slå grunde og vejrabatter for græs og ukrudt senest den 1. maj og 1. juli hvert år, medmindre bestyrelsen meddeler andre datoer. Såfremt græs og ukrudt ikke er slået som ovenfor anført, eller forsømmes grundene på anden måde den øvrige del af året, er bestyrelsen bemyndiget til, uden yderligere varsel, straks at lade de fornødne arbejder udføre for den pågældende grundejers regning og hos samme at opkræve de i denne anledning afholdte udgifter.

2. Det er kun tilladt at benytte motorplæneklippere, havefræsere, motorsave og lign. på ugens 5 første dage til klokken 20.00. Lørdag til klokken 18.00. Søn- og helligdage kun mellem klokken 10.00 og 12.00.

3. Enhver grundejer er pligtig til at renholde og snerydde det på eller udfor vedkommende grundejers parcel beliggende fortov og vejareal, med mindre dette arbejde overgår til kommunen, grundejerforeningen eller andre.

4. Grundejerforeningen har totalforbud mod afbrænding af have– og bygningsaffald mv. uanset det foretages i tønder eller ved åben ild. Overtrædelse vil medføre påtale og eventuel alarmering af  de kommunale brandmyndigheder. Tilsynsmyndighed er GRIBSKOV KOMMUNE, og overtrædelse kan straffes med bøde.

5. Motorkøretøjer må ikke parkeres, således at der er til gene for anden færdsel. Det henstilles i øvrigt, at langtidsparkering på vejrabatter undgås. Hastighedsgrænsen på 30 km/ skal overholdes skal overholdes.

6. Hunde og andre husdyr må ikke færdes løse. Ejerne har i øvrigt pligt til at påse, at husdyr ikke er til gene for de omkringboende, jfr. politivedtægten.

7. I øvrigt påhviler det samtlige medlemmer af foreningen ved deres adfærd under ophold indenfor foreningens område at medvirke til orden og rolige forhold. Generelt: Undgå unødig støj.

Ovenstående reglement er vedtaget på generalforsamlingen 1967, ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 26 maj 1986, en ordinær generalforsamling den 23 april 1995 og en ordinær generalforsamling 2003.

 

Afbrænding

 

DET ER IKKE TILLADT AT AFBRÆNDE HAVEAFFALD UNDER NOGEN FORMER. SE ORDENSREGLERNE § 4.

 

 

Storskrald (haveaffald)

Storskrald (haveaffald) bliver afhentet en gang årligt, lige efter efterårsferien. Der vil tilgå alle grundejere nærmere besked. 

Husk at der kun må lægges én bunke pr. grund og at den må max. være 2 x 2 x 2 m. (Nyt efter generalforsamling 2008)

 Dette tilbud er ikke til rydninger, det må man selv sørge for at borttransportere (her er det en god ide, at være gode venner med sine naboer, hvis man ikke selv har mulighed for bortkørsel. (Der er mange der har anhængere!)